Obnovljivi izvori energije

Hidroenergija

Hidroenergija

Kad pada kiša u planinama, voda se slijeva u potoke i rijeke koji teku prema morima. Voda koja se krece ili pada može se iskoristiti za razlicite svrhe, pa tako i za rad. Energija je, kao što znate, sposobnost obavljanja rada, a voda u pokretu ima kineticku energiju koja se može preobraziti i u mehanicki rad, a time i u elektricnu energiju.

Već stotinama godina voda u pokretu okrece drvene kotace (vodenicka kola) u mlinovima. To se okretanje prenosi na žrvanj u kojem se zrna kukuruza i pšenice drobe u brašno. Godine 1086. napisana je velika knjiga “Domesday Book” u Engleskoj. U toj knjizi, napisanoj po zahtjevu Williama Osvajaca, bila su popisana vlasništva nad zemljištima i nekretninama u svrhu ubiranja poreza. Prema toj knjizi na jugu Engleske postojalo je 5 624 mlinica (vodenica). Oko 400 ljudi koristilo se jednom mlinicom. Voda može teci preko drvenog kotaca ili ispod kotaca. Ukoliko voda tece preko drvenog kotaca, tada do izražaja dolazi potencijalna energija vode. Drugim rijecima, iskorištava se mogucnost (potencijal) da voda tece s vece visine naniže. Ukoliko voda trece ispod kotaca tada voda na kolo prenosi svoju kineticku energiju.

Danas se voda u pokretu iskorištava i za proizvodnju elektricne energije u hidroelektranama. Hidro znaci voda, prema grckoj rijeci hydor što znaci voda. Dakle, hidroelektrane su elektrane koje energiju vode, njezinu potencijalnu i kineticku energiju, pretvaraju u elektricnu energiju. Brana u hidroelektrani omogucuje kontrolu tijeka rijeke. Brana stvara jezero, akumulacijsko jezero, koje služi kao pricuva vode. Akumulirati znaci skupljati. Brana ne mora nužno stvarati akumulacijsko jezero, vec može samo preprijeciti tijek rijeke kako bi usmjerila vodu. U svakom slucaju voda koja dotice rijekom usmjerava se kroz postrojenje hidroelektrane.

Voda iza brane tece kroz cjevovod i kroz sapnice (cijevi posebnog oblika) meðu lopatice rotora turbine koji se zbog toga okrece. Turbina je slicna propeleru, iako malo drugacije izgleda jer se pokrece vodom koja je znatno gušca od zraka.
Rotor turbine okrece rotor generatora kako bi se proizvela elektricna energija.
Proizvedena elektricna energija prenosi se na velike daljine kroz prijenosnu elektroenergetsku mrežu do domova, tvornica, ureda, škola i drugih mjesta gdje je potrebna.

Hidroelektrane se obicno nalaze na rijekama u brdovitim predjelima, iako se hidroelektrane nekad grade na velikim rijekama koje teku kroz ravnije predjele.